Porady prawne

Sytuacja

Przedsiębiorstwo działające w branży IT z racji prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zawiera liczne umowy licencyjne, w których przekazuje licencjobiorcy autorskie prawa majątkowe do korzystania ze stworzonego przez siebie produktu. Tworzenie oprogramowania będącego przedmiotem licencji wymaga dużego nakładu pracy umysłowej, wykorzystania zaawansowanej technologii i wielu godzin pracy kilku pracowników. Tym samym wytworzony produkt osiąga niebagatelną wartość, a zapewnienie właściwej ochrony towarzyszących mu praw autorskich staje się dla przedsiębiorcy priorytetem.

Problem

W toku działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę okazało się, że umowy licencyjne są wadliwie skonstruowane i tak naprawdę dają licencjobiorcy nieograniczoną możliwość korzystania z produktu. Ujęty w umowie licencyjnej sposób przeniesienia praw autorskich do produktu stwarzał bowiem możliwość dalszego jego rozprowadzania już jako produktu licencjobiorcy, bez żadnych z tego tytułu sankcji, ani też bez obowiązku uiszczenia z tego tytułu stosownego wynagrodzenia.

Postanowienia umowy licencyjnej w żaden sposób nie gwarantowały, że licencjobiorca w sposób uprawniony będzie korzystał z produktu, a tym samym pierwotne zamierzenie przedsiębiorcy o stworzeniu dodatkowego źródła dochodu z tytułu udostępniania podmiotom 3-cim wytworzonego przez siebie produktu, stało się realnym zagrożeniem poniesienia przez przedsiębiorcę znaczących strat.

Rozwiązanie

Dokonanie przez radcę prawnego zmiany treści funkcjonujących u przedsiębiorcy umów licencyjnych, pozwoliło zapobiegnąć nieodwracalnym skutkom w postaci niekontrolowanego upowszechnienia się produktu, a także metod i procedur towarzyszących jego powstawaniu.

Przedmiotowe umowy zostały poprawione tak, aby z jednej strony zapewnić licencjobiorcy możliwość korzystania z produktu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z drugiej zaś, aby właściwie zabezpieczały prawa autorskie przedsiębiorcy, dając mu możliwość legitymowanie się jako twórca produktu i czerpania z tego tytułu należnych korzyści.

Wprowadzone w umowach zmiany nie tylko zapobiegły szkodzie majątkowej w znacznych rozmiarach, jaką poniosłoby przedsiębiorstwo w przypadku nieuprawnionego upowszechnienia się produktu, ale także pozwoliły, aby wiedza, metody i zasady towarzyszące jego powstawaniu pozostały należycie chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa, z której przedsiębiorca mógłby w dalszym ciągu korzystać w przyszłości.

Korzyści finansowe (koszt stworzenia produktu) *

  • Czas realizacji - 9 miesięcy
  • Liczba zaangażowanych pracowników - 3
  • Średnia pensja brutto programisty - 5.000 zł / miesiąc
  • Amortyzacja sprzętu - 11.250 zł

Łącznie: 146 250 zł *

* Przykładowe korzyści finansowe dla średniej wielkości spółki z branży IT. Opisany przypadek nie może być traktowany jako wiążący w indywidualnej sprawie, gdyż ta wymaga każdorazowo odrębnego wyliczenia.