Porady prawne

Sytuacja

Przedsiębiorstwo działające w branży hotelarskiej dostało szansę zawarcia intratnej umowy na obsługę masowych imprez odbywających się cyklicznie. Umowa o współpracę miała zostać zawarta na okres co najmniej 5 lat. Ze strony przedsiębiorstwa realizacja umowy miała polegać również na dokonaniu pewnych inwestycji w zakresie modernizacji posiadanych przez przedsiębiorstwo obiektów, dla podniesienia jakości świadczonych usług będących przedmiotem umowy o współpracę. Brak zgody na modernizację automatycznie wykluczyłby przedsiębiorcę z grona podmiotów, z którymi Zleceniodawca rozważał możliwość zawarcia umowy o współpracę.

Problem

Zakładane przez Zleceniodawcę prace modernizacyjne wymagały ze strony przedsiębiorstwa dużych nakładów finansowych, które jednak, w przypadku wykonania umowy o współpracę były jak najbardziej opłacalne. Oczywiście, życzeniem Zleceniodawcy było, aby przedmiotowe prace zostały ukończone w z góry określonym terminie, a jakiekolwiek opóźnienie miało skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę umownej kary pieniężnej.

Ze względu na skalę projektu konieczne było należyte zabezpieczenie również interesów przedsiębiorcy.

Rozwiązanie

Umowa o współpracę przygotowana przez reprezentującego przedsiębiorcę radcę prawnego, pozwoliła zoptymalizować inwestycję nie tylko pod względem finansowym, ale również sposobu i terminu jej wykonania, a także dała podstawy do zgodnej i efektywnej współpracy obu stron.

W umowie ograniczono odpowiedzialność przedsiębiorcy za powodzenie i terminowość inwestycji tylko do pewnych przypadków, co do zasady takich, w których dopuściłby się on rażącego niedbalstwa i umyślnie zawinił w zakresie realizowanych przez siebie obowiązków, co z kolei doprowadziło do uniknięcia nałożenia na przedsiębiorcę nieuzasadnionych kar umownych. Poza tym, zabezpieczono interesy przedsiębiorcy poprzez zagwarantowanie mu stosownej rekompensaty w przypadku, gdyby umowa o współpracę została rozwiązana z winy Zleceniodawcy i to nie tylko w kwocie pozwalającej na pokrycie kosztów zrealizowanej już inwestycji.

W postanowieniach umowy przewidziano również kary umowne na wypadek niewywiązania się Zleceniodawcy z jej postanowień, a także uwzględniono udział Zleceniodawcy w niektórych kosztach inwestycji, co pozwoliło zredukować w pewnym zakresie wkład przedsiębiorcy w inwestycję, bez konieczności ustanowienia jej współwłasności po ustaniu obowiązywania umowy, umożliwiając tym samym przedsiębiorcy swobodne korzystanie z inwestycji w przyszłości. Umowa została skonstruowana tak, aby przedsiębiorca miał możliwość podjęcia analogicznej współpracy z innym podmiotem po ustaniu obowiązywania umowy o współpracę, na wypadek gdyby Zleceniodawca nie był zainteresowany dalszą współpracą, z wykorzystaniem całego know-how w zakresie organizacji i zarządzania przedsięwzięciem wypracowanym w związku realizacją umowy o współpracę.

Wszystkie te postanowienie umowne dały przedsiębiorcy gwarancję należytego wykonania umowy po stronie Zleceniodawcy, a także zabezpieczyły w sposób należyty nie tylko jego interesy realizowane w trakcie wykonywania umowy, ale także te, które dotyczyłyby okresu po jej rozwiązaniu bądź wygaśnięciu.

Korzyści finansowe *

  • Wartość kar umownych należnych przedsiębiorcy w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o współpracę przez Zleceniodawcę - 200.000 zł
  • Wartość nieuzasadnionych kar umownych, którymi mógłby zostać obciążony przedsiębiorca w przypadku nieprawidłowej redakcji umowy o współpracę - 50.000 zł

Łącznie: 250 000 zł *

* Przykładowe korzyści finansowe dla średniej wielkości spółki z branży hotelarskiej. Opisany przypadek nie może być traktowany jako wiążący w indywidualnej sprawie, gdyż ta wymaga każdorazowo odrębnego wyliczenia.