Doświadczenie

Doświadczenie

Dotychczasowa współpraca z wiodącymi na rynku Kancelariami Prawnymi dała nam podstawę do zdobycia rzetelnej wiedzy i bogatej praktyki zawodowej.

Świadcząc pomoc prawną, Kancelaria czerpie z wieloletniego doświadczenia, w szczególności w zakresie publicznego i prywatnego prawa gospodarczego. W kręgu problematyki stanowiącej specjalizację Kancelarii znajduje się zwłaszcza prawo gospodarcze, w tym prawo spółek handlowych (ze szczególnym uwzględnieniem formy spółki publicznej), prawo papierów wartościowych i zagadnienia prawne z zakresu inwestycji kapitałowych. Nieobce są nam również prawo własności intelektualnej oraz prawo ochrony konkurencji, a także prawo nowych technologii.

Doświadczenie to nie tylko...

Wskazać należy, że doświadczenie Kancelarii:

  • to nie tylko wiedza merytoryczna, ale także umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby Klientów, indywidualnego do nich podejścia, a w końcu także zdolność kreatywnego i innowacyjnego myślenia, stanowiąca przyczynek do tworzenia skutecznych i optymalnych dla Klienta rozwiązań;
  • to nie tylko praktyka, ale również doskonałe zaplecze teoretyczne, wyrażające się m. in. w formule konsultacji Klienta z doktorantem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego;
  • to również biegła znajomość prawniczego języka angielskiego, a także innych języków obcych, realizowana poprzez współpracę podjętą między Kancelarią a odpowiednimi tłumaczami;
  • to także kultura prowadzenia spraw, przejawiająca się w szczególnej dbałości o perfekcyjny standard usług, pod którym rozumieć należy nie tylko uzyskanie satysfakcjonującego dla Klienta rozwiązania danego zagadnienia prawnego, ale także wysoką jakość całego procesu do takiego rozwiązania prowadzącego.

Chcąc utrzymać miano profesjonalisty, dotychczas zdobyte doświadczenie każdego dnia systematycznie pogłębiamy i rozwijamy, m. in. poprzez czynny i bierny udział w konferencjach i szkoleniach, a także w ramach przeprowadzanych analiz różnorakich przypadków prawnych na łamach prasy i w Internecie.